اسلاید درسنامه

 تعهدات و رفتار حرفه‌ای: کلیات پروفشنالیسم

 تعهدات و رفتار حرفه­‌ای

 تعهدات و رفتار حرفه‌ای: نوع دوستی و احترام

 تعهدات و رفتار حرفه­‌ای: تعالي شغلي، عدالت

 تعهدات و رفتار حرفه‌ای: شرافت و درستکاری

 تعهدات و رفتار حرفه­‌ای: وظيفه شناسي

 تئوري هاي اخلاقي

 تئوري هاي اخلاقي

 اصول چهارگانه و ابزارهاي تحليل اخلاقي

 اصول چهارگانه و ابزارهاي تحليل اخلاقي

 اتونومي و رضايت آگاهانه

 اتونومي و رضايت آگاهانه

 تعيين ظرفيت و تصميم گيري جايگزين

 تعيين ظرفيت و تصميم گيري جايگزين

 رابطه پزشك و بيمار

 رابطه پزشك و بيمار

 رازداري و حقيقت گويي

 رازداري و حقيقت گويي

 رابطه پزشک با سایر اعضاء کادر سلامت

 رابطه پزشك با ساير اعضاي كادر سلامت

 ملاحظات اخلاقی آغاز و خاتمه‌ی حیات

 ملاحظات اخلاقي آغاز و خاتمه ي حيات، سقط جنین

 خطاهای پزشکی

 خطاهاي پزشكي

 اخلاق در آموزش پزشكي

 اخلاق در آموزش پزشكي

 تعارض منافع

 تعارض منافع