لیست اخبار صفحه :1
ویدئو پیام‌های بهداشتی کودکان برای مقابله با کرونا ویروس

ویدئو پیام‌های بهداشتی کودکان برای مقابله با کرونا ویروس

کرونا ویروس را جدی بگیریم و همه در خانه بمانیم؛ اگر همه برای کم شدن تعداد بیماران همکاری کنیم از شیوع کرونا ویروس جلوگیری می‌شود و به زودی از این بحران خارج می‌شویم، ما در هر سنی مسئولیم و کنار هم در تلاش برای شکست کرونا ویروس هستیم.