جلسه دفاع پایان‌نامه دکتر ندا یاوری برگزار شد

جلسه دفاع پایان‌نامه دکتر ندا یاوری برگزار شد

جلسه دفاع پایان‌نامه دکترای تخصصی دکتر ندا یاوری با موضوع «بررسی نگرش حرفه‌ای و چالش‌ها و موانع رفتار حرفه‌ای در دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی» در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار شد.

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه دکتر محمد محمدی

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه دکتر محمد محمدی

جلسه دفاع پایان‌نامه دکترای تخصصی دکتر محمد محمدی با موضوع «وضعیت خطای پزشکی پزشکان، ارائه مدلی برای ثبت و گزارش دهی و تهیه پیش نویس راهنمای اخلاقی خطای پزشکی ایران» در پژوهشگاه غدد برگزار می شود.

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه دکتر ندا یاوری

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه دکتر ندا یاوری

جلسه دفاع پایان‌نامه دکترای تخصصی دکتر ندا یاوری با موضوع «بررسی نگرش حرفه‌ای و چالش‌ها و موانع رفتار حرفه‌ای در دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی» در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

برگزاری جلسه همفکری معاونت فرهنگی دانشگاه و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

برگزاری جلسه همفکری معاونت فرهنگی دانشگاه و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

جلسه همفکری معاونت فرهنگی دانشگاه و اعضای هیئت علمی مرکز با هدف دریافت نظرات و همکاری‌های گروه‌های ذینفع در دانشگاه از جمله مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی در ارتباط با برنامه ‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.