دکتر مینا مبشر

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: mobasher@razi.tums.ac.ir

ورودی 1387 - دوره اول
   

دکتر علیرضا پارساپور

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: aliparsa@tums.ac.ir

 ورودی 1387 - دوره اول

             
 

دکتر مجتبی پارسا

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: mparsa@tums.ac.ir

ورودی 1387 - دوره اول
   

دکتر علیرضا میلانی‌فر

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: amilanifar@yahoo.com

ورودی 1387 - دوره اول
             
 

دکتر امیراحمد شجاعی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: Dramirahmadsh@yahoo.com

ورودی 1388 - دوره دوم
   

دکتر حمیدرضا نمازی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: hr_namazi@yahoo.com

ورودی 1388 - دوره دوم
             
 

دکتر علی صابر

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: saberi_a@kaums.ac.ir

ورودی 1388 - دوره دوم
   

دکتر علی خاجی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: jkhaji@yahoo.com

ورودی 1389 - دوره سوم
             
 

دکتر احمد قادری

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: am_dm50@yahoo.com

ورودی 1390 - دوره چهارم
   

دکتر سعیده سعیدی تهرانی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: s.saeeditehrani@yahoo.com

ورودی 1391 - دوره پنجم
             
 

دکتر نازآفرین قاسم‌زاده

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: Dr_ng2002@yahoo.com

ورودی 1388 - دوره دوم
   

دکتر احمد مشکوری

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: a.mashkoori@gmail.com

ورودی 1389 - دوره سوم
             
 

دکتر فتانه السادات بطحایی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: farda2004@yahoo.com

ورودی 1390 - دوره چهارم
   

دکتر ندا یاوری

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: ne.yavari@gmail.com

ورودی 1392 - دوره ششم
             
 

دکتر محمد محمدی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: mohammadim15@mums.ac.ir

ورودی 1391 - دوره پنجم
   

دکتر مهشاد نوروزی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: mahshad.noroozi@gmail.com

ورودی 1391 - دوره پنجم

             
 

دکتر کبری جودکی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: K_joodaki@yahoo.com

ورودی 1389 - دوره سوم
   

دکتر منصوره مدنی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

ایمیل: mansuremadani@yahoo.com

ورودی 1389 - دوره سوم