کبری آقایی

        سمت: مسئول دفتر

        مدرک تحصیلی: فوق‌دیپلم فناوری اطلاعات

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 1

        ایمیل: mehr@tums.ac.ir

        مرجان ایمانی‌لیل‌آبادی

        سمت: کارشناس رایانه و آموزش

        مدرک تحصیلی: کارشناس سخت افزار رایانه

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 3

        ایمیل: ethicsdepart@tums.ac.ir

        دکتر کبری جودکی

        سمت: کارشناس پژوهشی

        مدرک تحصیلی: متخصص زنان و زایمان

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 16

        ایمیل: K_joodaki@yahoo.com

        رضا حامل‌کارگر

        سمت: امور خدماتی

        مدرک تحصیلی: دیپلم

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 31

        ایمیل: -

        اعظم خزائی

        سمت: مسئول امور مالی و اداری

        مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت مالی‌دولتی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 13

        ایمیل: khazayi93@yahoo.com

        ستاره خشای

        سمت: کارشناس آموزش

        مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 5

        ایمیل: medicalethicsgrouptums@gmail.com

        محمدرضا فیروزی

        سمت: کارشناس رایانه

        مدرک تحصیلی: کارشناس شبکه

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 27

        ایمیل: mrf1360@yahoo.com

        زینب کریمی

        سمت: مترجم

        مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد زبان‌شناسی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 17

        ایمیل: ethics.cpc@gmail.com

        دکتر امیرحسین مردانی

        سمت: مسئول کتابخانه

        مدرک تحصیلی: دکترای علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 29

        ایمیل: mardani3@yahoo.com