مریم توکلی‌طبالوندانی

        سمت: کارشناس پژوهشی

        مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

        شماره تماس: -

        ایمیل: maryam.tavakkoli2012@gmail.com

        دکتر آیدا کرمی

        سمت: کارشناس پژوهشی

        مدرک تحصیلی: دکترای عمومی

        شماره تماس: -

        ایمیل: -