دکتر فاطمه خانساری

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: fkhansari183@gmail.com

ورودی 1389 - دوره سوم
   

دکتر رضا عمانی سامانی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: r.samani@gmail.com

ورودی 1389 - دوره سوم
             
 

دکتر رویا رشیدپورائی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: dr.roya9@gmail.com

ورودی 1390 - دوره چهارم
   

دکتر لادن‌ناز زاهدی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: ladannazzahedi@yahoo.com

ورودی 1390 - دوره چهارم
             
 

دکتر سیدجواد مدنی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: sjmadany@yahoo.com

ورودی 1390 - دوره چهارم
   

دکتر داوود نظام‌الاسلامی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: nezamoleslami@yahoo.com

ورودی 1390 - دوره چهارم
             
 

دکتر زینب درخشان قلعه جویی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: derakhshanz@yahoo.com

ورودی 1393 - دوره هفتم

   

دکتر محمدنادر شریفی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: nader55944@yahoo.com

ورودی 1393 - دوره هفتم

             
 

دکتر حمید شفیع‌زاده

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: dr.shafizadeh3@gmail.com

ورودی 1393 - دوره هفتم

   

دکتر رسول اسمعلی‌پور

رشته تحصیلی: دکترای داروسازی

ایمیل: rasool_pharmacy@yahoo.com

ورودی 1394 - دوره هشتم

             
 

دکتر اعظم خورشیدیان

رشته تحصیلی: دکترای دندانپزشکی

ایمیل: khorshidian_a@yahoo.com

ورودی 1394 - دوره هشتم

   

دکتر نفیسه مومنی

رشته تحصیلی: دکترای دندانپزشکی

ایمیل: nafisehmomeni@yahoo.com

ورودی 1394 - دوره هشتم

             
 

دکتر محمدحسین افتخاری

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: mheftekhari96@gmail.com

ورودی 1395 - دوره نهم

   

دکتر فرزاد زکیان‌خرم‌آبادی

رشته تحصیلی: دکترای دندانپزشکی

ایمیل: f_Zakian@yahoo.com

ورودی 1395 - دوره نهم

             
 

دکتر محمد کیاسالار

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: mkiasalar@gmail.com

ورودی 1396 - دوره دهم

   

دکتر زویا طاووسیان

رشته تحصیلی: متخصص زنان و زایمان

ایمیل: z_tavoosian@yahoo.com

ورودی 1398 - دوره یازدهم

             
 

دکتر سبحان گوهری

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: sobhangohari@hotmail.com

ورودی 1399 - دوره دوازدهم

   

دکتر ناهید خادمی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: nahidkhademi2003@yahoo.com

ورودی 1399 - دوره دوازدهم

             
 

کبری رشیدی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

ایمیل: ko.rashidi2020@gmail.com

ورودی 1400 - دوره سیزدهم

   

دکتر محمدمهدی حسام

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: dr.mm.hessam@gmail.com

ورودی 1400 - دوره سیزدهم

             
 

لیلا مسعودی یکتا

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

ایمیل: lmasoudiyekta@gmail.com

ورودی 1400 - دوره سیزدهم