دکتر کیارش آرامش

هیات علمی وابسته مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

 

دکتر علیرضا باقری

هیات علمی وابسته مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

 

 

 

دکتر مریم بحرینی

هیات علمی گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

 

دکتر فخرالدین تقدسی‌نژاد

هیات علمی گروه پزشکی قانونی دانشکده پزشکی

     

دکتر علی جعفریان

هیات علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی

 

دکتر مژگان رحیمی

هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی

     

دکتر امیر‌علی سهراب‌پور

هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی

 

دکتر فرهاد شاهی

هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی

     

دکتر شهرام صمدی

هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی

 

دکتر مهدی عقیلی

هیات علمی گروه رادیوتراپی دانشکده پزشکی

     

دکتر فاطمه علی‌پور

هیات علمی گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی

 

دکتر حمید عمادی‌کوچک

هیات علمی گروه عفونی دانشکده پزشکی

     

دکتر علی کاظمیان

هیات علمی گروه پرتودرمانی دانشکده پزشکی

 

دکتر احمد کاویانی

هیات علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی

     

دکتر علی لباف

هیات علمی گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی
 

دکتر عظیم میرزازاده

هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی

     

دکتر علی اکبر نجاتی‌صفا

هیات علمی گروه روان‌پزشکی دانشکده پزشکی

 

دکتر فاطمه السادات نیری

هیات علمی گروه کودکان دانشکده پزشکی

     

دکتر علی واشقانی‌فراهانی

هیات علمی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی