دکتر کیارش آرامش

هیات علمی وابسته مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

 

دکتر علیرضا باقری

هیات علمی وابسته مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

 

 

 

دکتر مریم بحرینی

هیات علمی گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

 

دكتر فخرالدين تقدسي‌نژاد

هيات علمي گروه پزشكي قانوني دانشکده پزشکی

     

دكتر علي جعفريان

هيات علمي گروه جراحي دانشکده پزشکی

 

دکتر مژگان رحیمی

هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی

     

دكتر امیر‌علی سهراب‌پور

هيات علمي گروه داخلي دانشکده پزشکی

 

دكتر فرهاد شاهي

هيات علمي گروه داخلي دانشکده پزشکی

     

دکتر شهرام صمدی

هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی

 

دكتر مهدي عقيلي

هيات علمي گروه راديوتراپي دانشکده پزشکی

     

دكتر فاطمه علی‌پور

هيات علمي گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی

 

دكتر حميد عمادي‌کوچک

هيات علمي گروه عفوني دانشکده پزشکی

     

دكتر علي كاظميان

هيات علمي گروه پرتودرماني دانشکده پزشکی

 

دكتر احمد كاوياني

هيات علمي گروه جراحي دانشکده پزشکی

     

دكتر علي لباف

هيات علمي گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی
 

دكتر عظيم ميرزازاده

هيات علمي گروه داخلي دانشکده پزشکی

     

دكتر علي اكبر نجاتي‌صفا

هيات علمي گروه روان‌پزشكي دانشکده پزشکی

 

دکتر فاطمه السادات نیری

هيات علمي گروه کودکان دانشکده پزشکی

     

دكتر علي واشقاني‌فراهاني

هيات علمي گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی