مراسم افتتاح کرسی مطالعات زیستی یونسکو در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه

مراسم افتتاح کرسی مطالعات زیستی یونسکو در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه

کرسی مطالعات زیستی یونسکو در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه با حضور دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه افتتاح شد.
تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط