کبری آقایی

        سمت: مسئول دفتر

        مدرک تحصیلی: فوق‌دیپلم فناوری اطلاعات

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 1

        ایمیل: mehr@tums.ac.ir

        مرجان ایمانی‌لیل‌آبادی

        سمت: ادمین سایت، کارشناس آموزش و روابط عمومی

        مدرک تحصیلی: کارشناس سخت افزار رایانه

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 3

        ایمیل: ethicsdepart@tums.ac.ir

        رضا حامل‌کارگر

        سمت: امور خدماتی

        مدرک تحصیلی: دیپلم

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 31

        ایمیل: -

        اعظم خزائی

        سمت: مسئول امور مالی و اداری

        مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت مالی‌دولتی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 13

        ایمیل: khazayi93@yahoo.com

        ستاره خشای

        سمت: کارشناس پژوهش و مجله انگلیسی

        مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 5

        ایمیل: medicalethicsgrouptums@gmail.com

        زینب کریمی

        سمت: کارشناس روابط بین‌الملل و مجله فارسی

        مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد زبان‌شناسی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 17

        ایمیل: ethics.cpc@gmail.com

        دکتر امیرحسین مردانی

        سمت: کارشناس آموزش و مسئول کتابخانه

        مدرک تحصیلی: دکترای علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 19

        ایمیل: mardani3@gmail.com