لیست اخبار صفحه :1
انتشار پره‌پرینت مقاله Priority Setting of Ventilators in the COVID-19 Pandemic from the public's perspective

انتشار پره‌پرینت مقاله Priority Setting of Ventilators in the COVID-19 Pandemic from the public's perspective

دکتر فریبا اصغری دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با همکاری دکتر علیرضا پارساپور و دکتر احسان شمسی‌گوشکی مقاله ای در خصوص بررسی نگرش مردم ایران به معیارهای تخصیص دستگاه تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) در بحران کرونا منتشر کردند.

انتشار مقاله عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با عنوان: Ethical Issues in Responding to the COVID-19 Pandemic; A Narrative Review

انتشار مقاله عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با عنوان: Ethical Issues in Responding to the COVID-19 Pandemic; A Narrative Review

دکتر فریبا اصغری دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با همکاری دکتر سعیده سعیدی‌طهرانی مقاله ای در خصوص مسائل اخلاقی در پاسخ به بیماری همه گیر کرونا منتشر کردند.