طرح‌های در حال اجرا

عنوان طرح: بررسی تحلیلی مفهوم نظری و دلالت های عملی معیارهای اخلاقی اعتبار علمی و ارزش اجتماعی در پژوهش های بالینی در ایران

مجری: دکتر کیارش آرامش 

 

عنوان طرح: طراحی راهنمای اخلاقی نحوه برخورد درمانگران با موارد مشکوک به سوء رفتار با کودک در ایران

مجری: دکتر ملیحه کدیور

 

عنوان طرح: تدوین سند جامع اخلاق توانبخشی کشور

 مجری: دکتر امیر احمد  شجاعی

 

عنوان طرح: تبیین دیدگاه دانشجویان مقطع بالینی رشته دندانپزشکی در مورد عوامل عدم رعایت کد پوشش حرفه ای در محیط های بالینی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجری: دکترسیده نفیسه مومنی

 

عنوان طرح: بررسی ارتباط تشریک مساعی پزشک-پرستار با تنش اخلاقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان در مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجری: دکتر ملیحه کدیور

 

عنوان طرح: بررسی جو حرفه ای محیط آموزش بالینی از دید دانشجویان پزشکی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مجری: دکتر ملیحه کدیور

 

عنوان طرح: مطالعه علم سنجی مقالات علمی پژوهشگران ايران در حوزه هاي اخلاق زيست - پزشكي بر اساس آمار پايگاههاي بین المللی و داخلی کشور

مجری: دکتر احسان شمسی‌گوشکی

 

عنوان طرح: تحلیل مفهوم کرامت انسانی در مراقبت از بیمار: رویکرد تکاملی راجرز

مجری: دکتر مرجان مردانی