راهنما و دستورالعمل‌ها

لیست اخبار صفحه :1
راهنمای مدیریت ملاحظات اخلاقی در اپیدمی‌های واگیر

راهنمای مدیریت ملاحظات اخلاقی در اپیدمی‌های واگیر

سازمان جهانی بهداشت راهنمای مدیریت ملاحظات اخلاقی در اپیدمی‌های واگیر را برای کمک به سیاست‌گذاران، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، محققان و دیگر گروه‌های مرتبط برای پیش‌بینی و آمادگی پاسخ به چالش‌های خطیر اخلاقی در کنترل و پاسخ سریع به موقعیت‌های اپیدمی تدوین کرد.

ملاحظات اخلاقی در تخصیص منابع کمیاب

ملاحظات اخلاقی در تخصیص منابع کمیاب

یکی از سوالات در بروز اپیدمی‌های واگیر این است که در بروز اپیدمی مبنای اخلاقی اولویت بندی افراد برای دریافت خدمات چیست و تخصیص منابع به اقدامات مختلف کنترل اپیدمی بر چه اساسی باید صورت پذیرد؟

ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری‌های عفونی

ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری‌های عفونی

راهنمای مدیریت ملاحظات اخلاقی در اپیدمی‌های واگیر را برای کمک به سیاست‌گذاران، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، محققان و دیگر گروه‌های مرتبط برای پیش‌بینی و آمادگی پاسخ به چالش‌های خطیر اخلاقی در کنترل و پاسخ سریع به موقعیت‌های اپیدمی تدوین کرده است.