دانش آموختگان دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

             
  دکتر مینا مبشر
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
mobasher@razi.tums.ac.ir
ورودی 1387 - دوره اول
چکیده پایان‌نامه
    دکتر علیرضا پارساپور
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل: aliparsa@tums.ac.ir
ورودی 1387 - دوره اول
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر مجتبی پارسا
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
mparsa@tums.ac.ir
ورودی 1387 - دوره اول
چکیده پایان‌نامه
    دکتر علیرضا میلانی‌فر
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
amilanifar@yahoo.com
ورودی 1387 - دوره اول
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر امیراحمد شجاعی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
Dramirahmadsh@yahoo.com
ورودی 1388 - دوره دوم
چکیده پایان‌نامه
    دکتر حمیدرضا نمازی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
hr_namazi@yahoo.com
ورودی 1388 - دوره دوم
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر علی صابر
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
saberi_a@kaums.ac.ir
ورودی 1388 - دوره دوم
چکیده پایان‌نامه
    دکتر علی خاجی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
jkhaji@yahoo.com
ورودی 1389 - دوره سوم
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر احمد قادری
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
am_dm50@yahoo.com
ورودی 1390 - دوره چهارم
چکیده پایان‌نامه
    دکتر سعیده سعیدی تهرانی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
s.saeeditehrani@yahoo.com
ورودی 1391 - دوره پنجم
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر نازآفرین قاسم‌زاده
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
Dr_ng2002@yahoo.com
ورودی 1388 - دوره دوم
چکیده پایان‌نامه
    دکتر احمد مشکوری
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
a.mashkoori@gmail.com
ورودی 1389 - دوره سوم
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر فتانه السادات بطحائی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
farda2004@yahoo.com
ورودی 1390 - دوره چهارم
چکیده پایان‌نامه
    دکتر ندا یاوری
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
ne.yavari@gmail.com
ورودی 1392 - دوره ششم
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر محمد محمدی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
mohammadim15@mums.ac.ir
ورودی 1391 - دوره پنجم
چکیده پایان‌نامه
    دکتر مهشاد نوروزی
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل: mahshad.noroozi@gmail.com
ورودی 1391 - دوره پنجم
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر کبری جودکی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
K_joodaki@yahoo.com
ورودی 1389 - دوره سوم
چکیده پایان‌نامه
    دکتر منصوره مدنی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
mansuremadani@yahoo.com
ورودی 1389 - دوره سوم
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر جنت مشایخی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
mashayekhijannat@yahoo.com
ورودی 1392 - دوره ششم
چکیده پایان‌نامه
    دکتر رویا رشیدپورایی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
dr.roya9@gmail.com
ورودی 1390 - دوره چهارم
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر اعظم خورشیدیان
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
khorshidian_a@yahoo.com
ورودی 1394 - دوره هشتم
چکیده پایان‌نامه
    دکتر رسول اسمعلی‌پور
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
dresmalipour1348@gmail.com
ورودی 1394 - دوره هشتم
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر حمید شفیع‌زاده
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
dr.shafizadeh3@gmail.com
ورودی 1393 - دوره هفتم
چکیده پایان‌نامه
    دکتر محمدنادر شریفی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
nader55944@yahoo.com
ورودی 1393 - دوره هفتم
چکیده پایان‌نامه
             
  دکتر محمد کیاسالار
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
mkiasalar@gmail.com
ورودی 1396 - دوره دهم
چکیده پایان‌نامه
    دکتر نفیسه مومنی
رشته تحصیلی:
دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی
ایمیل:
nafisehmomeni@yahoo.com
ورودی 1394 - دوره هشتم
چکیده پایان‌نامه