دکتر فاطمه خانساری
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: fkhansari183@gmail.com
ورودی 1389 - دوره سوم
    دکتر رضا عمانی سامانی
رشته تحصیلی:دکترای عمومی
ایمیل:r.samani@gmail.com
ورودی 1389 - دوره سوم
             
  دکتر لادن‌ناز زاهدی
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: ladannazzahedi@yahoo.com
ورودی 1390 - دوره چهارم
    دکتر سیدجواد مدنی
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: sjmadany@yahoo.com
ورودی 1390 - دوره چهارم
             
  دکتر داوود نظام‌الاسلامی
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: nezamoleslami@yahoo.com
ورودی 1390 - دوره چهارم
    دکتر زینب درخشان قلعه جویی
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: derakhshanz@yahoo.com
ورودی 1393 - دوره هفتم
             
  دکتر نفیسه مومنی
رشته تحصیلی: دکترای دندانپزشکی
ایمیل: nafisehmomeni@yahoo.com
ورودی 1394 - دوره هشتم
    دکتر محمدحسین افتخاری
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: mheftekhari96@gmail.com
ورودی 1395 - دوره نهم
             
  دکتر فرزاد زکیان‌خرم‌آبادی
رشته تحصیلی: دکترای دندانپزشکی
ایمیل: f_Zakian@yahoo.com
ورودی 1395 - دوره نهم
    دکتر زویا طاووسیان
رشته تحصیلی: متخصص زنان و زایمان
ایمیل: z_tavoosian@yahoo.com
ورودی 1398 - دوره یازدهم
             
  دکتر سبحان گوهری
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: sobhangohari@hotmail.com
ورودی 1399 - دوره دوازدهم
    دکتر ناهید خادمی
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: nahidkhademi2003@yahoo.com
ورودی 1399 - دوره دوازدهم
             
  کبری رشیدی
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری
ایمیل: ko.rashidi2020@gmail.com
ورودی 1400 - دوره سیزدهم
    دکتر محمدمهدی حسام
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: dr.mm.hessam@gmail.com
ورودی 1400 - دوره سیزدهم
             
  لیلا مسعودی یکتا
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری
ایمیل: lmasouduyekta@gmail.com
ورودی 1400 - دوره سیزدهم