دکتر فاطمه خانساری
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: fkhansari183@gmail.com
ورودی 1389 - دوره سوم
    دکتر رضا عمانی سامانی
رشته تحصیلی:دکترای عمومی
ایمیل:r.samani@gmail.com
ورودی 1389 - دوره سوم
             
  دکتر لادن‌ناز زاهدی
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: ladannazzahedi@yahoo.com
ورودی 1390 - دوره چهارم
    دکتر سیدجواد مدنی
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: sjmadany@yahoo.com
ورودی 1390 - دوره چهارم
             
  دکتر داوود نظام‌الاسلامی
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: nezamoleslami@yahoo.com
ورودی 1390 - دوره چهارم
    دکتر زینب درخشان قلعه جویی
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: derakhshanz@yahoo.com
ورودی 1393 - دوره هفتم
             
  دکتر محمدحسین افتخاری
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
ایمیل: mheftekhari96@gmail.com
ورودی 1395 - دوره نهم
    دکتر فرزاد زکیان‌خرم‌آبادی
رشته تحصیلی:
دکترای دندانپزشکی
ایمیل:
f_Zakian@yahoo.com
ورودی 1395 - دوره نهم
             
  دکتر زویا طاووسیان
رشته تحصیلی:
متخصص زنان و زایمان
ایمیل:
z_tavoosian@yahoo.com
ورودی 1398 - دوره یازدهم
    دکتر سبحان گوهری
رشته تحصیلی:
دکترای عمومی
ایمیل:
sobhangohari@hotmail.com
ورودی 1399 - دوره دوازدهم
             
  دکتر ناهید خادمی
رشته تحصیلی:
دکترای عمومی
ایمیل:
nahidkhademi2003@yahoo.com
ورودی 1399 - دوره دوازدهم
    کبری رشیدی
رشته تحصیلی:
کارشناس ارشد پرستاری
ایمیل:
ko.rashidi2020@gmail.com
ورودی 1400 - دوره سیزدهم
             
  دکتر محمدمهدی حسام
رشته تحصیلی:
دکترای عمومی
ایمیل:
dr.mm.hessam@gmail.com
ورودی 1400 - دوره سیزدهم
    لیلا مسعودی یکتا
رشته تحصیلی:
کارشناس ارشد پرستاری
ایمیل:
lmasouduyekta@gmail.com
ورودی 1400 - دوره سیزدهم
             
  دکتر سهیل عابدی
رشته تحصیلی:
دکترای حرفه‌ای داروسازی
ایمیل:
Soheilabedi1372@yahoo.com
ورودی 1401 - دوره چهاردهم
     مریم مدبر
رشته تحصیلی:
کارشناس ارشد پرستاری گرایش کودکان
ایمیل:
maryammodaber2020@gmail.com
ورودی 1401 - دوره چهاردهم
             
  سودابه مهدی‌زاده
رشته تحصیلی:
کارشناس ارشد پرستاری
ایمیل:
Soudabehmehdizadeh@gmail.com
ورودی 1401 - دوره چهاردهم