لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 31 مرداد ماه 1401

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 31 مرداد ماه 1401

جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی) روز دوشنبه 31 مرداد ماه 1401 از ساعت 10:30 تا 12 به صورت مجازی در پلتفرم اسکای‌روم با ارائه دکتر فریبا اصغری برگزار می‌شود.

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 3 مرداد ماه 1401

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 3 مرداد ماه 1401

جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی) روز دوشنبه 3 مرداد ماه 1401 از ساعت 10:30 تا 12 به صورت حضوری در سالن کنفرانس طبقه همکف مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می‌شود.

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 13 تیر ماه 1401

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 13 تیر ماه 1401

جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی) روز دوشنبه 13 تیر ماه 1401 از ساعت 10:30 تا 12 به صورت حضوری در سالن کنفرانس طبقه همکف مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می‌شود.

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401

جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی) روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 10:30 تا 12 به صورت مجازی در پلتفرم اسکای‌روم با ارائه دکتر احسان شمسی‌گوشکی برگزار می‌شود.

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 18 بهمن ماه 1400

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 18 بهمن ماه 1400

جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی) روز دوشنبه 18 بهمن ماه 1400 از ساعت 10:30 تا 12 به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن با ارائه دکتر سعیده سعیدی‌تهرانی برگزار می‌شود.