برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/04/25 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر روح اله کریمی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/03/28 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر آذرخش مکرمی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/01/27 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر سیاوش احمدی نوربخش در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1396/10/25از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر حسام قدکساز در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1396/09/27 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر کیارش آرامش در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1396/08/29 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی سرکار خانم دکتر الهام امینی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1396/07/24 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر علی‌اکبر مسعودی لمراسکی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر علی اکبری‌ساری در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1396/03/29 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی سرکار خانم دکتر شیرین احمدنیا در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1396/02/25 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر اکبر رهنما در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.