برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1396/01/28 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی ملکیان در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

 
کلمات کلیدی