برگزاری جلسه سخنرانی آزاد دوشنبه 25 آذر ماه 1398

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه 25 آذر ماه 1398 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر کیارش آرامش در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم