لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه 28 تیر ماه 1398 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر شهرام رفیعی‌فر در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه 31 تیر ماه 1398 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر فرید میرخانی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1398/03/27 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی سید آیت اله میرزایی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1398/02/30 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی غلامحسین مقدم حیدری در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/11/29 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر مهدی هاتف در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/10/24 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر عطااله پورعباسی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/09/26 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر یاسر خوشنویس در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/07/30 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر سیدمحمود طباطبائی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر نظری توکلی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.