جلسات ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC)

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه مجازی ارائه موارد اخلاق پزشکی/ بررسی چالش‌های اخذ رضایت آگاهانه (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی)

برگزاری جلسه مجازی ارائه موارد اخلاق پزشکی/ بررسی چالش‌های اخذ رضایت آگاهانه (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی)

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با همکاری معاونت آموزشی بیمارستان دکتر شریعتی جلسه مجازی ارائه موارد اخلاق پزشکی/ بررسی چالش‌های اخذ رضایت آگاهانه با حضور اعضای هیات علمی مرکز برگزار می‌کند.

برگزاری جلسه مجازی وظیفه اخلاقی پزشکان در شرایط کرونا (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی)

برگزاری جلسه مجازی وظیفه اخلاقی پزشکان در شرایط کرونا (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی)

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با همکاری معاونت آموزشی بیمارستان دکتر شریعتی جلسه مجازی وظیفه اخلاقی پزشکان در شرایط کرونا با حضور اعضای هیات علمی مرکز برگزار می‌کند.

برگزاری جلسه مجازی آسیب شناسی تعامل جامعه و پزشکی در ایران (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی)

برگزاری جلسه مجازی آسیب شناسی تعامل جامعه و پزشکی در ایران (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی)

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با همکاری معاونت آموزشی بیمارستان دکتر شریعتی جلسه مجازی آسیب شناسی تعامل جامعه و پزشکی در ایران با حضور اعضای هیات علمی مرکز برگزار می‌کند.