1- توسعه پژوهش در حوزه اخلاق و تاریخ پزشکی
2- ارتقا و توسعه آموزش اخلاق پزشکی
3- تحقق و کاربردی کردن موازین اخلاقی در نظام سلامت کشور
4- توسعه همکاری‌ها و ارتباطات ملی و بین‌المللی در زمینه اخلاق و تاریخ پزشکی
5- ارتقا بهره‌وری ساختار و منابع مرکز