دکتر باقر لاریجانی

        سمت: رئیس مرکز

        مرتبه علمی: استاد ممتاز

        رشته تحصیلی: فوق‌تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم

        شماره تماس: 02166953832

        ایمیل: -

        رزومه و سامانه علم سنجی

        دکتر فریبا اصغری

        سمت: هیات علمی

        مرتبه علمی: استاد

        رشته تحصیلی: متخصص طب کار

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 16

        ایمیل: fasghari@tums.ac.ir

        رزومه و سامانه علم سنجی

        دکتر مجتبی پارسا

        سمت: مدیر گروه اخلاق پزشکی

        مرتبه علمی: استادیار

        رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 23

        ایمیل: mparsa@tums.ac.ir

        رزومه و سامانه علم سنجی

        دکتر علیرضا پارساپور

        سمت: معاون آموزشی

        مرتبه علمی: استادیار

        رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 25

        ایمیل: aliparsa@tums.ac.ir

        رزومه و سامانه علم سنجی

        دکتر پونه سالاری شریف

        سمت: معاون پژوهشی

        مرتبه علمی: استاد

        رشته تحصیلی: متخصص داروسازی بالینی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 22

        ایمیل: poonehsalari@gmail.com

        رزومه و سامانه علم سنجی

        دکتر امیراحمد شجاعی

        سمت: مشاور اجرایی رئیس مرکز

        مرتبه علمی: استادیار

        رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 21

        ایمیل: Dramirahmadsh@yahoo.com

        رزومه و سامانه علم سنجی

        دکتر احسان شمسی‌گوشکی

        سمت: هیات علمی

        مرتبه علمی: دانشیار

        رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 18

        ایمیل: shamsi@tums.ac.ir

        رزومه و سامانه علم سنجی

        دکتر سیدمحمود طباطبائی

        سمت: هیات علمی

        مرتبه علمی: استاد

        رشته تحصیلی: متخصص روانپزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 33

        ایمیل: smtabataba_md@yahoo.com

        رزومه و سامانه علم سنجی

        دکتر حمیدرضا نمازی

        سمت: هیات علمی

        مرتبه علمی: استادیار

        رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اخلاق پزشکی

        شماره تماس: 02166953832 داخلی 20

        ایمیل: hr_namazi@yahoo.com

        رزومه و سامانه علم سنجی