انتصاب دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان عضو کمیته فرآورده های پیشرفته درمانی و پزشکی بازساختی سازمان غذا و دارو

انتصاب دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان عضو کمیته فرآورده های پیشرفته درمانی و پزشکی بازساختی سازمان غذا و دارو

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی طی ابلاغی دكتر احسان شمسی گوشکی را به عنوان عضو کمیته فرآورده های پیشرفته درمانی و پزشکی بازساختی سازمان غذا و دارو منصوب کرد.