کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی بر روی سایت مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی قرار گرفت

کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی بر روی سایت مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی قرار گرفت

با توجه به شرایط جاری در آموزش پزشکی کشور و نیاز دانشجویان و اندیشمندان حوزه سلامت به دسترسی به کتب مرجع نسخه الکترونیک کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی بر روی سایت مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی قرار گرفت.

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در حوزه اخلاق پزشکی پذیرفته شد

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در حوزه اخلاق پزشکی پذیرفته شد

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در حوزه اخلاق پزشکی پذیرفته شد، همچنین بعد از كراچي پاكستان این مرکز دومين مركز همكار سازمان بهداشت جهاني در این زمينه در خاورميانه است.

راهنمای مدیریت ملاحظات اخلاقی در اپیدمی‌های واگیر

راهنمای مدیریت ملاحظات اخلاقی در اپیدمی‌های واگیر

سازمان جهانی بهداشت راهنمای مدیریت ملاحظات اخلاقی در اپیدمی‌های واگیر را برای کمک به سیاست‌گذاران، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، محققان و دیگر گروه‌های مرتبط برای پیش‌بینی و آمادگی پاسخ به چالش‌های خطیر اخلاقی در کنترل و پاسخ سریع به موقعیت‌های اپیدمی تدوین کرد.

ملاحظات اخلاقی در تخصیص منابع کمیاب

ملاحظات اخلاقی در تخصیص منابع کمیاب

یکی از سوالات در بروز اپیدمی‌های واگیر این است که در بروز اپیدمی مبنای اخلاقی اولویت بندی افراد برای دریافت خدمات چیست و تخصیص منابع به اقدامات مختلف کنترل اپیدمی بر چه اساسی باید صورت پذیرد؟