انتصاب دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان عضو کمیته فرآورده های پیشرفته درمانی و پزشکی بازساختی سازمان غذا و دارو

انتصاب دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان عضو کمیته فرآورده های پیشرفته درمانی و پزشکی بازساختی سازمان غذا و دارو

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی طی ابلاغی دكتر احسان شمسی گوشکی را به عنوان عضو کمیته فرآورده های پیشرفته درمانی و پزشکی بازساختی سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی با محوریت معرفی مراکز و تجربیات کشورها در حوزه پژوهش‌های کووید روز سه‌شنبه 17 تیر ماه 1399 برگزار شد.