قابل توجه کلیه همکاران اعضا هیئت علمی آموزشی و پژوهشی گروه اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلیه پژوهشگرانی که با مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی همکاری دارند برای درج وابستگی به مقالات و سایر محصولات پژوهشی خود و برای پیشگیری از هرگونه اشتباه در نگارش، آدرس‌دهی مقالات زیر را کپی و عیناً در مقاله خود قرار دهید.

- آدرس‌دهی در مقالات اعضا هیئت علمی آموزشی گروه اخلاق پزشکی با آدرس:

Medical Ethics and History of Medicine Research Center and Department of Medical Ethics, School of Medicine,Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

- آدرس‌دهی در مقالات اعضا هیئت علمی پژوهشی و پژوهشگران با آدرس:

Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran