انتصاب دكتر علیرضا پارساپور و دکتر احسان شمسی گوشکی به عنوان عضو متخصص اخلاق پزشکی کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

انتصاب دكتر علیرضا پارساپور و دکتر احسان شمسی گوشکی به عنوان عضو متخصص اخلاق پزشکی کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی طی ابلاغی دكتر علیرضا پارساپور و دکتر احسان شمسی گوشکی را به عنوان عضو متخصص اخلاق پزشکی کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.

در این ابلاغ آمده است:
سرکار خانم دکتر فاطمه بهمنی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
جناب آقای دکتر علیرضا پارساپور
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

باسلام؛
کمیته ملی اخلاق بالینی مرجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در مورد مسایل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی است. اهم وظایف این کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیته‌های دانشگاهی و بیمارستانی اخلاق بالینی و تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط، با هماهنگی شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت متبوع می‌باشد. تلاش در جهت اجرایی شدن استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ارائه خدمات سلامت با انجام اقدامات آموزشی، ترویجی، مشاوره‌ای و نیز برخوردهای متناسب و مناسب با سوء رفتارهای اخلاقی از جمله دیگر وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی است که توسط کمیته ملی هدایت و حمایت می‌شود.
بر این اساس و با توجه به توانایی و سوابق علمی شما، به موجب این ابلاغ به مدت چهار سال به عنوان عضو متخصص اخلاق پزشکی کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به پروردگار قادر و متعال در انجام امور محوله و ارتقای استاندارد‌های اخلاقی در عرصه‌های بالینی موفق و موید باشید.
دکتر سید حسن هاشمی
وزیر


خبر: مرجان ایمانی

کلمات کلیدی